آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریافت چله ذکر حاجت مطابق با نام شما

دریافت چله ذکر حاجت مطابق با نام شما

دریافت چله ذکر حاجت مطابق با نام شما در این قسمت شما به ذکر یا اذکار که با نام شما مطابق هستد دست یابید . این ذکر ها اذکار خاصه شما هستند .چنان چه به حالات خودمان در هنگام ملاقات با مراجع دینی ، و اولیاء الله دقت کنیم ،…. یا کتابهایی که…
متن دوم