آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریافت ذکر سالانه

دریافت ذکر سالانه مخصوص خود

دریافت ذکر سالانه مخصوص خود برای هر شخصی در سال یک ذکر خاص قرآنی هست که با گفت آن ذکر در سال باعث موفقیت مالی و خانوادگی و روابط کاری و اجتماعی میشود که این ذکر هر سال برای هر شخصی متفاوت است این ذکر که با درخواست زیادی که از اساتید…
متن دوم