آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان حجامت

طب امامان درس۱۶,نشانه های هیجان خون

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق نشانه های هیجان خون 1 . امام صادق فرمود : هیجان و جوشش خون سه نشانه دارد : 1 - جوش و دمل 2 – خارش   3 - مورمور شدن بدن همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید
متن دوم