آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درس های میلیونر شدن

دانلود کتاب پنج درس میلیونر شدن

دانلود کتاب پنج درس میلیونر شدن میلیونر در آینده چرا برای بسیاری از مردم ، ثروت دور از دسترس می نماید ؟ اخیرا دختر هشت ساله ام از مادرش پرسید آیا تا به حال یک میلیونر دیده است . همسرم لبخدی زد و گفت که دیده است .    دخترم…
متن دوم