آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درد و دلی با شما

بی جهت پای اجـــنه را به منازل خود باز نکنید

بي جهت پاي اجنه را به منازل خود باز نكنيد متاسفانه برخي از عزيزان عادت دارند با هر اتفاق كوچكي به چندين دعانویس و فالگير و رمال مراجعه كنند، غافل ازاينكه مراجعه به افرادي كه با اجنه در ارتباط هستند يا طلسمات را مي نويسند اين احتمال را به…
متن دوم