آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درجلسات و محافل مراقب باشيد

درجلسات و محافل مراقب باشید

درجلسات و محافل مراقب باشيد يكي از مشكلاتي كه دامنگير خيلي ازافراداست ،غيبت وسخن چيني است كه غالباً در مجامع چند نفره ‏بيشتر عيان مي شود.افراد درجلسات ،خواسته يا ناخواسته مبتلا به غيبت و افترا و سخن چيني مي شوند ‏وشروع مي كنند به پشت سرهم…
متن دوم