آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دایره بسم الله

دایره بسم الله برای حفظ و رسیدن به مناصب

دایره بسم الله برای حفظ و رسیدن به مناصب بسم الله و عدد نوزده: از معجزات قرآن مجید یکی بسم الله الرحمن الرحیم است که در سه اسم پروردگار نوزده حرف وجود دارد و صد و چهارده سوره 6232 آیه بر عدد بسم الله است و اگر در اول سوره توبه نیامده…
متن دوم