آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود کتاب هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست در یک وضعیتراحت یا وضعیت پایه با ستون فقرات صاف بنشینید. حالت1.بازوی دست راست را هم سطح شانه بالا آورید و دست راست را مشت کنید. انگشت شست در داخل. اگر لازم باشد می توان از…

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست در وضعیت پایه یا یک وضعیت راحت بنشینید. بازوها را مستقیم و در سطح شانه ها در جلوی بدن نگاه دارید. دستها را باز کنید ,کف دستها به سمت پایین ,انگشتان دستها را در حد توان از هم…
متن دوم