آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود کتاب آسترولوژی

دانلود کتاب آسترولوژی یا احکام نجومی

دانلود کتاب آسترولوژی یا احکام نجومی   فهرست مطالب: فصل اول: تعریف اسطرلاب فصل دوم: تعریف کوتاهی از علم نجوم فصل سوم:آشنایی با بعضی از اصطلاحات نجوم احکامی فصل چهارم:نظرات و نام ماه ها و بروج و سمبل های بین المللی…
متن دوم