آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانلود رایگان کتاب دیجیتالی کشکول منتظری

۱۲ فائده مجرب از کتاب کشکول منتظری

12 فائده مجرب از کتاب کشکول منتظری فائده 1: اگر برگ تنباکو یا کافور را در پارچه های پشمین یا لباس پشمین بگذارید از بید زدن محفوظ میمانید بید:حشره ایست ریز با بالهای باریک که پارچه های پشمین را میخورد همچنین بید نام کرمی است که قالی های…
متن دوم