آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانش اسماء و نام ها در زندگیتان

ارتعاشات صوت,دانش اسماء و نام ها در زندگیتان

هر شخص دارای مشخصاتی است که هویت و ویژگی منحصر به فرد او را درجهان هستی تعریف می نماید. با نام و نام خانوادگی و پدر و مادری که سبب تولد او شده اند. با پنج فرمول میتوان بسیاری از مسائل زندگی را محاسبه و پیش بینی نمود و چنانچه…
متن دوم