آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستان های کوتاه و جالب

اثبات وجود خدا

داستان کوتاه اثبات وجود خدا مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها درگرفت. آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردندوقتی به موضوع خدا رسید آرایشگرگفت:من باور نمی کنم که خدا وجود دارد. مشتری پرسید:…
متن دوم