آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستان های کوتاه عبرت آموز

داستانهای کوتاه و عبرت آموز

داستانهای کوتاه و عبرت آموز جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مودبانه گفت: - ببخشید آقا! من میتونم یکم به خانم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟ مرد که اصلاً توقع چنین حرفی رو  نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا پرید و…
متن دوم