آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستان اخلاقی

حکایت اخلاقی اذان تا اذان

موضوع : حکایت اخلاقی اذان تا اذان مردی به ابن سیرن خوابگزار معرف گفت : در خواب دیدم که اذان میگویم تعبیرش چیست ابن سیرین پاسخ داد: تو به مکهّ خواهی رفت پس از مدتی مرد دیگری به او گفت من نیز در خواب دیدم که که اذان می گویم تعبیرش…
متن دوم