آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داستانهای معجزه گر تلقین

داستانهای معجزه گر تلقین

تزریق آب مقطر  به جای مرفین پزشکی تعریف می‌کرد که من به کرات برای ترک  اعتیاد معتادین به تریاک به جای تزریق مرفین، فقط آب مقطر تزریق می‌کردم و به بیماران چنین تلقین می‌شد که مرفین تزریق شده است، لذا بدو ناراحتی و تشنج، به مرور معالجه…
متن دوم