آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داروی شفاف شدن پوست

اعمالی که موجب صافی رنگ و حسن صورت است

اعمالی که موجب صافی رنگ و حسن صورت است اول - خوردن به دوم - خوردن کدو سوم - خوردن پیاز چهارم - خوردن روغن زیتون پنجم - خوردن بادنجان ششم - خوردن تره هفتم - خوردن سه کف از آب گرم حمام هشتم - خوردن مویز نهم - خوردن کاسنی دهم - خوردن…
متن دوم