آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن و آشاميدن

سخنان ائمه,چند چیز موجب برص است

سخنان ائمه,چند چيز موجب برص است  اول - خوردن در حالتى كه سير باشد  دوم - خوردن و آشاميدن در حالى كه جنب است  سوم - غسل و وضو با آبى كه با تابش آفتاب گرم شده باشد.  چهارم - جماع كردن با زن در حال حيض  پنجم - خوردن تره تيزك در شب
متن دوم