آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن ميوه

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صحت بدن است

گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صحت بدن است اول - مسافرت كردن دوم - روزه گرفتن سوم - خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد چهارم - كم خوردن پنجم - آب خوردن در روز در حال ايستاده ششم - طعام نخوردن مگر در وقتى كه گرسنه باشد هفتم…
متن دوم