آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن به

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است  اول - خوردن به  دوم - خوردن كدو  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن روغن زيتون  پنجم - خوردن بادنجان  ششم - خوردن تره  هفتم - خوردن سه كف…
متن دوم