آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص و اسرار لله الحسنی

خواص اسماء الحسنى

خواص اسماء الحسنى (1) مى خواهيد حاجتتان روا شود. گويند هر كه سجده بيست و يك مرتبه (يا ذالجلال و الاكرام ) بگويد و حاجت بخواهد، روا مى شود. ان شاء اللّه . (2) جهت توانگر شدن گويند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد يا به فضاى گشاده…
متن دوم