آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص نماز

شاه کلید همه مشکلها

شاه کلید همه مشکلها جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم. - قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. - قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته…
متن دوم