آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص شش آیه در نجات

خواص شش آیه در نجات

خواص شش آیه در نجات از معصوم نقل شده هیچ وردی از این شش ایه بهتر نیست. هر صبح بخواند و به خود بدمد هفتاد هزار بلا از او دفع شود برای نجات از زندان بخواند و بر خود دمد و اگر در میان متاع نهد از دزد ایمن گردد برای عزت و دفع دشمن اثر عجیب…
متن دوم