آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص ذکر هو

شرح حرف هو و اسم اعظم

شرح حرف هو و اسم اعظم مهج(316) بین محققین بحث است که لفظ الله اشرف است یا هو با اینکه اصل این دو حرف ها است که کنایه از ذات محض و هویت نامتعین است بعضی گفته اند اخص اسما حق تعالی هو است که در اصل ها بوده و واو برای قرار نفس است به دلیل…

خواص و فواید اسم هو

خواص و فواید اسم هو از اسمای ذات بلکه به گمان بعضی اشرف از اسم (الله) است چنان که در شرح فارسی دعای عدیله به ان اشاره نموده ایم و اگر کسی بعد از نماز صبح هزار مرتبه بگوید ( یا الله یا هو ) صاحب یقین شود و انواع غیبیّه بر او ظاهر شود و هر…
متن دوم