آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص ذکر هو الله

خواص و فواید اسم هو

خواص و فواید اسم هو از اسمای ذات بلکه به گمان بعضی اشرف از اسم (الله) است چنان که در شرح فارسی دعای عدیله به ان اشاره نموده ایم و اگر کسی بعد از نماز صبح هزار مرتبه بگوید ( یا الله یا هو ) صاحب یقین شود و انواع غیبیّه بر او ظاهر شود و هر…
متن دوم