آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص الباری

خواص و فوائد اسم الباری

خواص و فوائد اسم الباری به معنای خلق کننده و آفریننده خلایق است و به معنی آفریننده ی بنی ادم از خاک نیز استعمال شده است شیخ برسی (ره) فرمودهاست هر کس این اسم را بسیار بگوید بدنش در قبر نمی پوسد و همیشه تر و تازه است و در بعضی از رسایل است…
متن دوم