آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص اسم الله الفتاح

خواص و فواید اسم الله

خواص و فواید اسم الله الله اسم اعظم خداست و جامع تمام اسماست زیرا که موضوع وضع شده است برای ذلت یگانه که دارای همه ی صفات جمالیّه است بر وجه عینیّت چه ذات احدّیت صرف وجود و وجود محض است و تصّور تعّدد در ان محال است پس ذاکر خدا به…
متن دوم