آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواب های مرکب در هیپنوتیزم

خواب های مرکب در هیپنوتیزم

خواب های مرکب در هیپنوتیزم برای این‌که انسان در این علم حقیقتاً مجرب شود بایستی هر یک از اصول خواب کردن را یاد بگیرد تا بتواند معمولین حساس را با تلقین و القا هیپنوتیزم و مانیه‌تیزم جمعاً و یا هر یک به تنهایی بخواباند. استادان، امروزه برای…
متن دوم