آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوابروها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد

خوابروها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد

نکته مهم «خوابرو»ها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد پیشوایان مذهبی را با هیپنوتیزم نمی‌توان وادار به رقص کرد: هیچ هیپنوتیزم کننده‌ای نمی‌تواند هیچ آخوند، و پیشوای  مذهبی واقعی را وادار به رقصیدن یا مشروب خوردن نماید مگر آن که این آن…
متن دوم