آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خروج قمر از برج عقرب

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه رجب سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه رجب سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:سه شنبه  سیزدهم رجب برابر است با بیست و سوم ماه ساعت 5:34 صبح خروج قمر از برج عقرب:پنج شنبه پانزدهم برابر است با بیست و پنجم اردیبهشت  ساعت 9:55 صبح…
متن دوم