آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات این ختم را بزرگان دین ومجتهدین انجام می دادند و برای رسیدن به حاجتها حکم کبریت احمر را دارد و زیاد ادعای تجربه کرده اند وسرآمد همۀ ختم هاست روش انجام ختم: ابتدا غسل کرده{به نیت…
متن دوم