آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم چهل روزه بسم الله الرحمن الرحیم

ختم بسم الله الرحمن الرحیم برای حاجات و مهمات

ختم بسم الله الرحمن الرحیم برای حاجات و مهمات اگر کسی حاجتی دارد که هیچ راه حلی ندارد به این آیه شریفه پناه ببرد و از خدای تعالی حاجاتش را بخواهد و طریق خواندن بدین صورت است که شش رکعت نماز با سه سلام می خواند (سه نماز دو رکعتی)و…
متن دوم