آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم هفت روزه سوره یس

متن دوم