آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم مجرب ایه الکرسی

ختم آیه الکرسی

ختم ایه الکرسی جهت تحبیب به عدد نام خود یا به عدد نام طالب و مطلوب خواندن ( ایه الکرسی ) جهت تحبیب مفید است مثلا محمد 132است و علی 110 است به قول ملاّ محمد باقر مجلسی این ختم مجرب است جهت مطالب مشروع اول ماه شروع کند بعد از نماز ظهر بین…
متن دوم