آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره واقعه برای وسعت رزق

ختمی از سوره واقعه برای وسعت رزق و روزی

ختمی از سوره واقعه برای وسعت رزق و روزی ختم سوره مبارکه اذا وقعة الواقعه از برای وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تاثیر غریب دارد و از جمله مجربات  است که تخلف ندارد باید از شب شنبه شروع کنید و هر شب سه دفعه بخوانید و شب…
متن دوم