آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم ذکر اول

خواص و فوائد اسم الاول

خواص و فوائد اسم الاول الاول کسی است که بر همه ی چیزها پیشی دارد و هیچ چیز بر او پیشی نگرفته است و این شان خاص واجب الوجود است زیرا هر ممکنی مسیوق به عدم است ( وجوده قبلفی ازل الازال) و حق سبحانه از هیچ اولی که پیش از او باشد…
متن دوم