آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم دعای فروش کالا و خیر و برکت در تجارت

ختم دعای فروش کالا و خیر و برکت در تجارت

این هم ختمی جهت فروش کالا و متاع و خیر و برکت در مغازه و تجارت و همچنین خیر و برکت در سفر ختمی فوق العادست و بارها تجربه شده ابتدا این آیه را نوشته در خانه یا در محل کسبتان بیاویزد تا خرید و فروشتان زیادتر گردد آیه 10…
متن دوم