آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم القدوس

ختم شریف نام القدوس

ختم شریف نام القدوس  هر که اسم شریف القدوس را در روزهای جمعه 170 مرتبه بگوید خواص زیر را دارد 1- باطن او از آلودگی های شرک و وسواس پاک گردد 2-  دلش صاف و از شر نفس و وسوسه شیطان امان یابد 3- از بیماری ظاهر و باطن صحت…
متن دوم