آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی مجرب برای جلب محبت دائمی

ختمی مجرب برای جلب محبت دائمی

ختمی مجرب برای جلب محبت دائمی این ختم فوق العادست .و نظیر نداره ساعات انجام این ختم برای هر طالع در روز پنج شنبه یا جمعه در ساعات مشتری می باشد فقط در ده روز اخر ماه قمری انجام ندهید اگر بخواهید برای شخص خاصی بخوانید باید به این…
متن دوم