آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی مجرب از حضرت علی برای رفع حاجات مهم

ختمی مجرب از حضرت علی برای رفع حاجات مهم

ختمی مجرب از حضرت علی برای رفع حاجات مهم از حضرت علی علیه السلام منقول است که هر که عقد کند انشگتان دست راست خود و بگوید : یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم و عقد انگشتان دست چپ کند و بگوید : یا سمیع یا بصیر یا…
متن دوم