آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی از سوره قارعه برای طلاق گرفتن زن از مرد زناکار

ختمی از سوره قارعه برای طلاق گرفتن زن از مرد زناکار

ختمی از سوره قارعه برای طلاق گرفتن زن از مرد زناکار سوره القارعه در تفریق و جدایی اثر عظیم دارد . اگر زنی از شوهر خود در عذاب باشد  و یا شوهرش زناکار باشد و همسرش را همیشه مورد شتم و ازار قرار میدهد و یا شوهرش معتاد است .…
متن دوم