آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خبر از آینده

خبر از آینده

خبر از آینده هر کس می‌خواهد از آینده خویش اطلاع یابد نیمه شب برخیزد وضو ساخته دو رکعت نماز به نیت نیاز خویش به در گاه حقتعالی بخواند بعد از نماز سه صلوات بر خاتم صلی الله بفرستد و بعد از آن هر کدام از اسماء زیر را 100مرتبه بخواند:  یا…
متن دوم