آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خانواده خوددرا با گفتن این ذکر تعویذکنید

خانواده خوددرا با گفتن این ذکر تعویذکنید

خانواده خوددرا با گفتن این ذکر تعویذکنید سلام دوستان عزیز: یکی از مسئله هایی که همه روز و هر لحظه ما و تمام اعضای خانواده مان با ان رو برو میشویم مسئله چشم زخم است. شما عزیزان برای اینکه همیشه هم شما و هم همه اعضای خانوادتان از چشم…
متن دوم