آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاك خوردن

متن دوم