آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاصیت ایه الکرسی

شان و اهمیت قرائت ایه الکرسی

شان و اهمیت قرائت ایة الکرسی مفسرین از امامان بزرگوار شیعه نقل کرده اند ( و اهل تسننّ هم عقیده دارند ) ایة الکرسی شان عظیم و اثری عمیق در بر خورد با مسایل و مصایب دارد اگر ترکیبات خاصی از ان حاصل شود (اسم اعظم)) را متجلی می سازد این ایه…
متن دوم