آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حیوانات را در خواب دیدن

تشخیص بیماری از نوع خوابی که میبینید

شناختن نوع بیماری از نوع خوابی که شخص میبیند 2- بشکل مار یا افعی این شکل خواب دیدن بمعنی خادم سحر هستش اگر این مار دور پاهای شخص قفل شده باشه یعنی اینکه سحر بهش اثر کرده ومبتلا شده واگر ببینه که مار دنبالش میکنه بمعنی اینه که واسش…
متن دوم