آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حکایت پند آموز

حکایت اخلاقی,سیه روی

حکایت اخلاقی سیه روی اورده اند خلیفه مهدی عباسی در خواب دید که صورتش سیاه شد همین که از خواب بر خاست تمام خواب گذاران را جمع کرد و خوابش را برای انها نقل کرد همه اظهار عجز و ناتوانی کردند و گفتند تعبیر این خواب نزد استادمان…
متن دوم