آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حکایت قطره

بخشیدن را از لطافت و نرمی قطره بیاموز

بخشیدن را از لطافت و نرمی قطره بیاموز دو قطره که به هم نزدیک می شوند تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند. اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند! پس هرچه سخت ترباشیم فهم دیگران برایمان مشکل تر،و در نتیجه امکان بزرگتر…
متن دوم