آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت رقیه

عاشورا مکتب عشق است

عاشورا مکتب عشق است خود معلم بايدمحبوب بشودتا آن درس محبوب بشود،معلم وقتي عاشق شدمحبوب مي شود، معلم بايد انيت ونفس خودش رابگذاردبيرون دروبيايددركلاس باچهره گشاده وشيرين به اميداينكه من اين فرشته هاراكه سپردنددست من،من دلشان…
متن دوم