آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرکت یوگا برای نرمی پا

هشت حرکت یوگا برای انعطاف سریع پا

هشت حرکت یوگا برای انعطاف سریع پا حتما خیلی از شما دوست دارید پاهای نرم و انعطافی داشته باشید.در این بخش من هشت حرکت یوگا که تاثیری سریع و عمیقی در انعطاف  و نرمی و تعادل پا دارد را قرار میدهم.شما باید به صورت روزانه و منظم هر حرکت را دو…
متن دوم