آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرز ابی دجانه

حــــرز ابی دجــانه,دعای دفع جــــن از خانه

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر حرز ابی دجانه,دعای دفع جن از خانه در مورد حرز خدمت شما عرض کنم که به معنی دعایی که به بازو و یا به گردن آویخته شود را گویند مختصری در مورد حرز ابی دجانه: روایت است که ابی دجانه برسول…
متن دوم